x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.bilibili.com    

时间 速度

检测时间:2024-05-16 20:38:44

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
114个点 5 37 77个独立IP 36个独立节点 有非200状态 0.86s 0.038s 0.07s 0.197s 文件不一致 文件不一致 24.82KB/s  
浙江湖州市联通 联通 浙江 112.83.140.13 中国江苏泰州联通 200 6.211s 0.12s 0.271s 5.129271s 653B 653B 0.124KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁移动 移动 山西 120.192.82.76 中国山东济南移动 200 3.716s 1.496s 1.525s 1.519953s 652B 652B 0.419KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 23.236.97.62 美国加利福尼亚洛杉矶 403 3.119s 2.273s 2.274s 0.043925s 4.792KB 4.792KB 109.095KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市移动 移动 山西 120.192.82.75 中国山东济南移动 200 1.753s 0.003s 0.034s 1.037477s 2.217KB 2.217KB 2.137KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 123.234.3.169 中国山东青岛联通 200 1.728s 0.003s 0.015s 1.076800s 2.217KB 2.217KB 2.059KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 23.236.97.62 美国加利福尼亚洛杉矶 200 1.478s 0.003s 0.085s 0.386056s 2.217KB 2.217KB 5.742KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市联通 联通 陕西 218.60.18.17 中国辽宁沈阳联通 200 1.422s 0.003s 0.043s 1.144457s 2.217KB 2.217KB 1.937KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 111.31.33.18 中国天津移动 200 1.397s 0.006s 0.076s 0.579639s 2.217KB 2.217KB 3.824KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南西双版纳傣族自治州移动 移动 云南 112.45.122.107 中国四川成都移动 200 1.363s 0.003s 0.081s 0.282531s 2.217KB 2.217KB 7.846KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 103.151.151.133 中国香港 200 1.257s 0.003s 0.112s 0.247112s 2.217KB 2.217KB 8.971KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 117.23.60.13 中国陕西西安电信 200 1.246s 0.003s 0.057s 0.414991s 2.217KB 2.217KB 5.342KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西班牙国外 国外 西班牙 148.153.35.66 德国黑森法兰克福 200 1.165s 0.004s 0.045s 0.234376s 2.217KB 2.217KB 9.458KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿拉尔市电信 电信 新疆 119.84.174.67 中国重庆电信 200 1.143s 0.003s 0.088s 0.186266s 2.217KB 2.217KB 11.901KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池市电信 电信 广西 14.17.92.72 中国广东东莞电信 200 1.103s 0.003s 0.178s 0.154872s 2.217KB 2.217KB 14.314KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 221.178.63.11 中国重庆移动 200 1.024s 0.007s 0.045s 0.095002s 2.217KB 2.217KB 23.334KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 111.225.214.23 中国河北廊坊电信 200 1.017s 0.005s 0.034s 0.294288s 2.217KB 2.217KB 7.533KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市联通 联通 山东 123.234.3.167 中国山东青岛联通 200 0.987s 0.003s 0.091s 0.069770s 2.217KB 2.217KB 31.773KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河移动 移动 黑龙江 111.19.247.143 中国陕西西安移动 200 0.972s 0.003s 0.056s 0.156644s 2.217KB 2.217KB 14.152KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 114.230.222.140 中国江苏扬州电信 200 0.968s 0.003s 0.03s 0.114961s 2.217KB 2.217KB 19.283KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 61.240.206.12 中国湖南长沙联通 200 0.952s 0.003s 0.031s 0.133007s 2.217KB 2.217KB 16.667KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 111.48.57.44 中国湖北武汉移动 200 0.944s 0.003s 0.039s 0.172990s 2.217KB 2.217KB 12.815KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 148.153.35.66 德国黑森法兰克福 200 0.941s 0.004s 0.027s 0.093770s 2.217KB 2.217KB 23.641KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市电信 电信 河北 111.225.214.25 中国河北廊坊电信 200 0.933s 0.003s 0.023s 0.084981s 2.217KB 2.217KB 26.086KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市联通 联通 贵州 112.83.140.12 中国江苏泰州联通 200 0.932s 0.003s 0.049s 0.126780s 2.217KB 2.217KB 17.485KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏镇江联通 联通 江苏 111.48.57.46 中国湖北武汉移动 200 0.926s 0.003s 0.048s 0.166783s 2.217KB 2.217KB 13.292KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 117.23.60.12 中国陕西西安电信 200 0.925s 0.003s 0.051s 0.091641s 2.217KB 2.217KB 24.19KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏连云港电信 电信 江苏 114.230.222.138 中国江苏扬州电信 200 0.917s 0.004s 0.026s 0.087524s 2.217KB 2.217KB 25.328KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 120.192.82.76 中国山东济南移动 200 0.912s 0.003s 0.038s 0.148881s 2.217KB 2.217KB 14.89KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市电信 电信 四川 110.40.30.34 中国北京电信 200 0.909s 0.003s 0.01s 0.240799s 2.217KB 2.217KB 9.206KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 119.3.70.188 中国上海华为云 200 0.896s 0.003s 0.054s 0.110111s 2.217KB 2.217KB 20.132KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南移动 移动 甘肃 112.45.122.109 中国四川成都移动 200 0.894s 0.003s 0.035s 0.142019s 2.217KB 2.217KB 15.609KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理白族自治州移动 移动 云南 221.178.63.10 中国重庆移动 200 0.88s 0.003s 0.028s 0.667582s 2.217KB 2.217KB 3.321KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳移动 移动 甘肃 112.45.122.107 中国四川成都移动 200 0.874s 0.007s 0.044s 0.098495s 2.217KB 2.217KB 22.507KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市电信 电信 山西 117.23.60.13 中国陕西西安电信 200 0.862s 0.003s 0.042s 0.130584s 2.217KB 2.217KB 16.976KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东肇庆移动 移动 广东 120.232.186.174 中国广东广州移动 200 0.862s 0.003s 0.023s 0.128250s 2.217KB 2.217KB 17.285KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德移动 移动 湖南 223.111.250.54 中国江苏苏州移动 200 0.86s 0.01s 0.037s 0.093000s 2.217KB 2.217KB 23.837KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市电信 电信 福建 114.230.222.142 中国江苏扬州电信 200 0.852s 0.003s 0.034s 0.076026s 2.217KB 2.217KB 29.158KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州移动 移动 广西 183.232.239.19 中国广东深圳移动 200 0.852s 0.003s 0.034s 0.102465s 2.217KB 2.217KB 21.635KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 157.148.134.11 中国广东广州联通 200 0.847s 0.003s 0.035s 0.077166s 2.217KB 2.217KB 28.728KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市移动 移动 湖南 223.111.250.53 中国江苏苏州移动 200 0.841s 0.003s 0.035s 0.124138s 2.217KB 2.217KB 17.858KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 120.192.82.76 中国山东济南移动 200 0.837s 0.007s 0.035s 0.110559s 2.217KB 2.217KB 20.051KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 111.31.33.21 中国天津移动 200 0.835s 0.007s 0.031s 0.117959s 2.217KB 2.217KB 18.793KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 221.204.56.94 中国山西太原联通 200 0.832s 0.003s 0.032s 0.113144s 2.217KB 2.217KB 19.593KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 157.148.134.13 中国广东广州联通 200 0.831s 0.003s 0.036s 0.088027s 2.217KB 2.217KB 25.183KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 114.230.222.138 中国江苏扬州电信 200 0.83s 0.003s 0.031s 0.138991s 2.217KB 2.217KB 15.949KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市电信 电信 湖南 119.84.174.66 中国重庆电信 200 0.83s 0.003s 0.032s 0.089490s 2.217KB 2.217KB 24.771KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 119.84.174.68 中国重庆电信 200 0.818s 0.004s 0.032s 0.055870s 2.217KB 2.217KB 39.678KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽铜陵电信 电信 安徽 223.111.250.55 中国江苏苏州移动 200 0.817s 0.013s 0.033s 0.118282s 2.217KB 2.217KB 18.742KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市联通 联通 青海 119.84.174.68 中国重庆电信 200 0.806s 0.005s 0.039s 0.053872s 2.217KB 2.217KB 41.149KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 61.240.206.12 中国湖南长沙联通 200 0.806s 0.003s 0.037s 0.075823s 2.217KB 2.217KB 29.236KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市电信 电信 湖北 114.230.222.141 中国江苏扬州电信 200 0.805s 0.003s 0.028s 0.112616s 2.217KB 2.217KB 19.685KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市电信 电信 河南 119.84.174.68 中国重庆电信 200 0.805s 0.003s 0.039s 0.051357s 2.217KB 2.217KB 43.164KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆北碚移动 移动 重庆 111.48.57.46 中国湖北武汉移动 200 0.801s 0.003s 0.031s 0.091555s 2.217KB 2.217KB 24.213KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 112.83.140.11 中国江苏泰州联通 200 0.799s 0.003s 0.026s 0.121497s 2.217KB 2.217KB 18.246KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州移动 移动 贵州 221.178.63.10 中国重庆移动 200 0.799s 0.013s 0.037s 0.099100s 2.217KB 2.217KB 22.369KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 113.215.235.1 中国浙江杭州浙江华数/联通 200 0.789s 0.003s 0.02s 0.082629s 2.217KB 2.217KB 26.828KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南苗族侗族自治州电信 电信 贵州 119.84.174.67 中国重庆电信 200 0.789s 0.024s 0.045s 0.070470s 2.217KB 2.217KB 31.457KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市电信 电信 辽宁 111.225.214.22 中国河北廊坊电信 200 0.785s 0.003s 0.028s 0.081803s 2.217KB 2.217KB 27.099KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭电信 电信 辽宁 111.225.214.22 中国河北廊坊电信 200 0.776s 0.007s 0.032s 0.077113s 2.217KB 2.217KB 28.747KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 221.204.56.92 中国山西太原联通 200 0.772s 0.007s 0.028s 0.081727s 2.217KB 2.217KB 27.124KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 120.232.186.174 中国广东广州移动 200 0.767s 0.003s 0.025s 0.068884s 2.217KB 2.217KB 32.182KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市电信 电信 江苏 183.131.147.30 中国浙江金华电信 200 0.766s 0.003s 0.023s 0.102964s 2.217KB 2.217KB 21.53KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 111.225.214.24 中国河北廊坊电信 200 0.765s 0.004s 0.035s 0.079623s 2.217KB 2.217KB 27.841KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 117.169.96.200 中国江西南昌移动 200 0.762s 0.007s 0.026s 0.100845s 2.217KB 2.217KB 21.982KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海移动 移动 上海 117.169.96.200 中国江西南昌移动 200 0.761s 0.003s 0.028s 0.052435s 2.217KB 2.217KB 42.277KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市联通 联通 河北 123.234.3.168 中国山东青岛联通 200 0.759s 0.007s 0.024s 0.060100s 2.217KB 2.217KB 36.885KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌电信 电信 海南 14.17.92.74 中国广东东莞电信 200 0.758s 0.003s 0.025s 0.048771s 2.217KB 2.217KB 45.453KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西宜春市移动 移动 江西 117.169.96.198 中国江西南昌移动 200 0.755s 0.005s 0.021s 0.096750s 2.217KB 2.217KB 22.913KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北孝感移动 移动 湖北 111.48.57.44 中国湖北武汉移动 200 0.754s 0.003s 0.023s 0.091794s 2.217KB 2.217KB 24.15KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州移动 移动 广东 120.232.186.174 中国广东广州移动 200 0.751s 0.003s 0.017s 0.080287s 2.217KB 2.217KB 27.611KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市移动 移动 安徽 117.169.96.199 中国江西南昌移动 200 0.749s 0.003s 0.024s 0.083163s 2.217KB 2.217KB 26.656KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 157.148.134.12 中国广东广州联通 200 0.749s 0.003s 0.022s 0.074802s 2.217KB 2.217KB 29.636KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 111.6.167.135 中国河南郑州移动 200 0.748s 0.003s 0.019s 0.070363s 2.217KB 2.217KB 31.505KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆门市联通 联通 湖北 61.240.206.10 中国湖南长沙联通 200 0.744s 0.003s 0.019s 0.077642s 2.217KB 2.217KB 28.552KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池市电信 电信 广西 59.36.228.17 中国广东佛山电信 200 0.743s 0.003s 0.019s 0.078840s 2.217KB 2.217KB 28.118KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 112.83.140.14 中国江苏泰州联通 200 0.737s 0.003s 0.018s 0.084734s 2.217KB 2.217KB 26.162KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市电信 电信 福建 183.131.147.28 中国浙江金华电信 200 0.734s 0.003s 0.024s 0.073247s 2.217KB 2.217KB 30.265KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 111.31.33.19 中国天津移动 200 0.726s 0.003s 0.018s 0.057582s 2.217KB 2.217KB 38.498KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 114.230.222.139 中国江苏扬州电信 200 0.725s 0.003s 0.019s 0.075432s 2.217KB 2.217KB 29.388KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州移动 移动 江苏 112.13.92.199 中国浙江杭州移动 200 0.712s 0.007s 0.022s 0.070070s 2.217KB 2.217KB 31.637KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市联通 联通 湖南 61.240.206.11 中国湖南长沙联通 200 0.709s 0.003s 0.012s 0.075743s 2.217KB 2.217KB 29.267KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市电信 电信 山西 111.225.214.22 中国河北廊坊电信 200 0.708s 0.004s 0.017s 0.059030s 2.217KB 2.217KB 37.554KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 117.21.179.20 中国江西九江电信 200 0.708s 0.003s 0.023s 0.041470s 2.217KB 2.217KB 53.455KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽滁州电信 电信 安徽 114.230.222.142 中国江苏扬州电信 200 0.705s 0.004s 0.016s 0.064120s 2.217KB 2.217KB 34.573KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市移动 移动 山东 120.192.82.74 中国山东济南移动 200 0.704s 0.003s 0.019s 0.049685s 2.217KB 2.217KB 44.617KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山移动 移动 河南 111.6.167.134 中国河南郑州移动 200 0.703s 0.007s 0.018s 0.059267s 2.217KB 2.217KB 37.404KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 183.131.147.28 中国浙江金华电信 200 0.698s 0.003s 0.015s 0.052835s 2.217KB 2.217KB 41.957KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 111.31.33.18 中国天津移动 200 0.69s 0.007s 0.013s 0.042241s 2.217KB 2.217KB 52.48KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 103.151.151.4 中国香港 200 0.676s 0.003s 0.012s 0.042870s 2.217KB 2.217KB 51.71KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江温州市移动 移动 浙江 223.111.250.55 中国江苏苏州移动 200 0.643s 0.003s 0.067s 0.200885s 2.217KB 2.217KB 11.035KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市联通 联通 黑龙江 218.60.18.13 中国辽宁沈阳联通 200 0.604s 0.003s 0.039s 0.099012s 2.217KB 2.217KB 22.389KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州移动 移动 新疆 221.15.71.65 中国河南洛阳联通 200 0.543s 0.003s 0.077s 0.146245s 2.217KB 2.217KB 15.158KB/s