x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:admin.yimailive.com    

时间 速度

检测时间:2022-11-25 00:01:30

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
181个点 9 41 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 5.673s 0.115s 0.329s 0.547s 文件不一致 文件不一致 1.458MB/s  
河北石家庄市移动 移动 河北 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 连接失败 * 0s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 * 连接失败 * 0.003s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 * 连接失败 * 0.307s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 8.285s 0s 1.406s 6.699501s 2.927KB 2.927KB 0.437KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 8.108s 0s 0.197s 6.850250s 2.927KB 2.927KB 0.427KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 7.903s 0s 0.281s 4.268804s 2.927KB 2.927KB 0.686KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 7.613s 1.303s 2.461s 0.016821s 2.927KB 2.927KB 173.994KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州联通 联通 贵州 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 7.289s 0s 0.411s 6.701220s 2.927KB 2.927KB 0.437KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.89s 0s 0.087s 2.490300s 2.927KB 2.927KB 1.175KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.868s 0s 0.054s 6.715730s 2.927KB 2.927KB 0.436KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南未知移动 移动 海南 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.868s 0s 0.191s 2.742373s 2.927KB 2.927KB 1.067KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.866s 0s 0.438s 3.873231s 2.927KB 2.927KB 0.756KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.866s 0.001s 0.049s 6.573553s 2.927KB 2.927KB 0.445KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.832s 0s 0.039s 6.563132s 2.927KB 2.927KB 0.446KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.817s 0s 0.383s 4.676060s 2.927KB 2.927KB 0.626KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.79s 0s 0.168s 4.492557s 2.927KB 2.927KB 0.651KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.78s 0s 0.037s 4.971668s 2.927KB 2.927KB 0.589KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.776s 0s 0.247s 3.721824s 2.927KB 2.927KB 0.786KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆哈密市电信 电信 新疆 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.773s 0s 0.118s 3.081821s 2.927KB 2.927KB 0.95KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁丹东市移动 移动 辽宁 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.76s 0s 0.073s 2.822179s 2.927KB 2.927KB 1.037KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔联通 联通 内蒙古 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.754s 0s 0.072s 2.350998s 2.927KB 2.927KB 1.245KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.753s 0s 0.198s 3.094021s 2.927KB 2.927KB 0.946KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.748s 0s 0.027s 4.990308s 2.927KB 2.927KB 0.586KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市移动 移动 青海 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.747s 0s 0.059s 3.887765s 2.927KB 2.927KB 0.753KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.742s 0s 0.064s 3.559797s 2.927KB 2.927KB 0.822KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.738s 0s 1.364s 4.468694s 2.927KB 2.927KB 0.655KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.727s 0s 0.039s 3.703720s 2.927KB 2.927KB 0.79KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台北市台湾 台湾 台湾 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.719s 0s 0.084s 4.727071s 2.927KB 2.927KB 0.619KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西崇左市电信 电信 广西 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.719s 0s 0.021s 2.947171s 2.927KB 2.927KB 0.993KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.718s 0s 0.226s 2.997669s 2.927KB 2.927KB 0.976KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.712s 0s 0.067s 3.848225s 2.927KB 2.927KB 0.761KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.706s 0s 0.062s 3.678214s 2.927KB 2.927KB 0.796KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区移动 移动 新疆 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.697s 0.002s 0.254s 0.001200s 2.927KB 2.927KB 2.382MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.683s 0s 0.186s 2.952237s 2.927KB 2.927KB 0.991KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.664s 0s 0.122s 3.049473s 2.927KB 2.927KB 0.96KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.659s 0s 0.081s 3.137784s 2.927KB 2.927KB 0.933KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.643s 0s 0.118s 2.941250s 2.927KB 2.927KB 0.995KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.527s 0s 0.164s 2.868064s 2.927KB 2.927KB 1.02KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.525s 0s 0.01s 2.286783s 2.927KB 2.927KB 1.28KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.455s 0s 0.011s 3.106303s 2.927KB 2.927KB 0.942KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市联通 联通 河南 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.424s 0s 0.039s 3.073995s 2.927KB 2.927KB 0.952KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.401s 0s 0.033s 2.978468s 2.927KB 2.927KB 0.983KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.377s 0s 0.084s 2.710738s 2.927KB 2.927KB 1.08KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.371s 0s 0.01s 2.928241s 2.927KB 2.927KB 0.999KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.329s 0s 0.106s 2.612063s 2.927KB 2.927KB 1.12KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.324s 0s 0.061s 1.724960s 2.927KB 2.927KB 1.697KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市电信 电信 贵州 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.321s 0s 0.028s 1.718539s 2.927KB 2.927KB 1.703KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南乐东黎族自治县电信 电信 海南 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.308s 0s 0.086s 2.889260s 2.927KB 2.927KB 1.013KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏昌都电信 电信 西藏 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.307s 0.065s 0.253s 0.002820s 2.927KB 2.927KB 1.014MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.285s 0.041s 0.292s 0.001880s 2.927KB 2.927KB 1.52MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市联通 联通 黑龙江 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.275s 0s 0.069s 2.541974s 2.927KB 2.927KB 1.151KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 47.107.81.155 中国广东深圳阿里云 200 6.26s 0s 0.12s 2.312528s 2.927KB 2.927KB 1.266KB/s