x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:cdn.ak88.cyou    

时间 速度

检测时间:2022-11-25 00:01:22

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
181个点 9 41 12个独立IP 1个独立节点 有非200状态 5.849s 0.464s 1.012s 3.506s 1.424MB 文件不一致 1.519MB/s  
北京北京市移动 移动 北京 * 连接失败 * 0.31s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南布依族苗族自治州联通 联通 贵州 172.67.168.102 泛播Cloudflare 200 10.002s 0.975s 1.592s 7.009145s 1.424MB 135.517KB 208.029KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 104.21.193.82 泛播Cloudflare 200 10.001s 0.029s 0.22s 6.536108s 1.424MB 223.259KB 223.084KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京电信 电信 北京 172.64.107.206 泛播Cloudflare 200 10.001s 6.407s 6.654s 2.015881s 1.424MB 16.667KB 723.308KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 172.64.129.154 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.238s 0.511s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽黄山市移动 移动 安徽 172.64.129.154 泛播Cloudflare 200 10.001s 0.022s 0.245s 8.479435s 1.424MB 878.67KB 171.958KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市联通 联通 浙江 172.67.168.102 泛播Cloudflare 0 10.001s 5.032s 6.405s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 172.67.168.102 泛播Cloudflare 0 10.001s 0.002s 1.309s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪市电信 电信 云南 104.21.193.82 泛播Cloudflare 200 10s 0.002s 0.221s 7.968837s 1.424MB 143.784KB 182.976KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春移动 移动 吉林 104.21.193.82 泛播Cloudflare 200 10s 0.002s 0.226s 9.025447s 1.424MB 606.668KB 161.555KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 104.21.20.123 泛播Cloudflare 200 10s 0.002s 1.23s 7.509658s 1.424MB 103.515KB 194.164KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都电信 电信 四川 104.21.20.123 泛播Cloudflare 200 10s 0.043s 0.276s 8.942540s 1.424MB 543.259KB 163.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 104.21.20.123 泛播Cloudflare 200 10s 0.057s 1.317s 5.644314s 1.424MB 239.255KB 258.331KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 104.21.20.123 泛播Cloudflare 200 10s 0.062s 0.29s 8.098720s 1.424MB 255.255KB 180.041KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 172.64.107.206 泛播Cloudflare 200 10s 0.027s 1.256s 4.950964s 1.424MB 152.042KB 294.509KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿克苏地区移动 移动 新疆 172.64.107.206 泛播Cloudflare 200 10s 0.002s 3.282s 2.544480s 1.424MB 115.91KB 573.045KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州移动 移动 云南 172.64.107.206 泛播Cloudflare 200 10s 0.094s 0.32s 7.307703s 1.424MB 120.032KB 199.53KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 172.64.129.154 泛播Cloudflare 200 10s 0.019s 3.236s 4.636004s 1.424MB 271.261KB 314.517KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 172.67.134.112 泛播Cloudflare 200 10s 0.003s 7.779s 1.237291s 1.424MB 195.391KB 1.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆州市联通 联通 湖北 172.67.155.221 泛播Cloudflare 200 10s 0.048s 0.319s 8.796562s 1.424MB 687.259KB 165.758KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市移动 移动 甘肃 172.67.182.110 泛播Cloudflare 200 10s 0.002s 5.221s 3.374179s 1.424MB 367.257KB 432.136KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 172.67.204.77 泛播Cloudflare 200 10s 0.165s 0.976s 5.422385s 1.424MB 63.265KB 268.904KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 172.64.129.154 泛播Cloudflare 200 9.999s 0.198s 0.399s 8.477341s 1.424MB 815.259KB 172KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆哈密市电信 电信 新疆 172.67.155.221 泛播Cloudflare 200 9.999s 0.004s 0.881s 3.850476s 1.424MB 152.032KB 378.681KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 172.67.204.77 泛播Cloudflare 200 9.989s 0.537s 0.804s 7.280097s 1.424MB 991.259KB 200.286KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市移动 移动 山西 104.21.193.82 泛播Cloudflare 200 9.988s 1.004s 1.212s 8.053919s 1.424MB 575.259KB 181.043KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 104.21.20.123 泛播Cloudflare 200 9.976s 1.298s 1.626s 6.977815s 1.424MB 1MB 208.963KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 172.67.182.110 泛播Cloudflare 200 9.962s 0.54s 0.759s 7.341237s 1.424MB 975.257KB 198.618KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 104.21.20.123 泛播Cloudflare 0 9.952s 2.74s 9.95s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 * 连接失败 * 0.545s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市移动 移动 江苏 172.67.155.221 泛播Cloudflare 200 9.931s 0.18s 2.358s 5.578591s 1.424MB 463.263KB 261.375KB/s