x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:img.alicdn.com    

时间 速度

检测时间:2022-05-24 10:00:44

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
178个点 8 41 113个独立IP 60个独立节点 有非200状态 0.212s 0.056s 0.08s 0.003s 6.495KB 6.495KB 26.597MB/s  
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 * 连接失败 * 14.799s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东枣庄市联通 联通 山东 27.221.5.219 中国山东青岛联通 200 5.071s 5.018s 5.026s 0.000097s 6.495KB 6.495KB 65.391MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 119.84.77.251 中国重庆电信 200 1.073s 0.07s 0.161s 0.001480s 6.495KB 6.495KB 4.286MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市联通 联通 新疆 116.211.183.235 中国湖北武汉电信 200 0.691s 0.018s 0.131s 0.000760s 6.495KB 6.495KB 8.346MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 221.178.12.254 中国重庆移动 200 0.638s 0.102s 0.148s 0.282878s 6.495KB 6.495KB 22.961KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 111.19.135.227 中国陕西咸阳移动 200 0.626s 0.123s 0.209s 0.014820s 6.495KB 6.495KB 438.267KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 219.144.108.252 中国陕西西安电信 200 0.622s 0.045s 0.108s 0.000439s 6.495KB 6.495KB 14.448MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 36.147.19.252 中国云南昆明移动 200 0.504s 0.051s 0.153s 0.023412s 6.495KB 6.495KB 277.427KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什电信 电信 新疆 116.177.245.252 中国青海联通 200 0.481s 0.02s 0.109s 0.002460s 6.495KB 6.495KB 2.578MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海金山区联通 联通 上海 27.221.5.218 中国山东青岛联通 200 0.46s 0.011s 0.028s 0.000600s 6.495KB 6.495KB 10.571MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆石河子市电信 电信 新疆 116.211.183.235 中国湖北武汉电信 200 0.379s 0.001s 0.092s 0.000409s 6.495KB 6.495KB 15.508MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 116.136.135.121 中国内蒙古鄂尔多斯联通 200 0.375s 0.061s 0.143s 0.000540s 6.495KB 6.495KB 11.746MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 47.246.38.251 中国台湾台北阿里云 200 0.357s 0.064s 0.1s 0.010162s 6.495KB 6.495KB 639.157KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 163.181.20.251 马来西亚吉隆坡阿里云 200 0.352s 0.001s 0.072s 0.000740s 6.495KB 6.495KB 8.571MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮联通 联通 广东 119.36.224.248 中国湖北襄阳联通 200 0.341s 0.08s 0.123s 0.002900s 6.495KB 6.495KB 2.187MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 183.214.1.251 中国湖南长沙移动 200 0.336s 0.017s 0.227s 0.000588s 6.495KB 6.495KB 10.787MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 140.249.88.224 中国山东济南电信 200 0.335s 0.036s 0.087s 0.000780s 6.495KB 6.495KB 8.132MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃庆阳市电信 电信 甘肃 219.144.108.251 中国陕西西安电信 200 0.33s 0.056s 0.091s 0.002180s 6.495KB 6.495KB 2.91MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 111.42.188.251 中国黑龙江哈尔滨移动 200 0.318s 0.102s 0.139s 0.000760s 6.495KB 6.495KB 8.346MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 124.14.14.252 中国上海长城宽带 200 0.311s 0.005s 0.053s 0.001950s 6.495KB 6.495KB 3.253MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 45.253.17.253 中国贵州贵阳长城宽带 200 0.29s 0.006s 0.05s 0.001605s 6.495KB 6.495KB 3.952MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城移动 移动 山东 27.221.5.218 中国山东青岛联通 200 0.284s 0.013s 0.025s 0.023040s 6.495KB 6.495KB 281.906KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市电信 电信 安徽 2409:8c02:21c:20 IP Address illegal 200 0.283s 0.086s 0.111s 0.000731s 6.495KB 6.495KB 8.677MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市联通 联通 河南 211.91.234.252 中国湖南长沙联通 200 0.282s 0.114s 0.144s 0.002240s 6.495KB 6.495KB 2.832MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 2409:8c5e:5000:3 IP Address illegal 200 0.28s 0.018s 0.05s 0.000580s 6.495KB 6.495KB 10.936MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔电信 电信 黑龙江 45.253.17.219 中国贵州贵阳长城宽带 200 0.28s 0.006s 0.048s 0.000580s 6.495KB 6.495KB 10.936MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北承德市移动 移动 河北 111.19.135.227 中国陕西咸阳移动 200 0.276s 0.027s 0.063s 0.000556s 6.495KB 6.495KB 11.408MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 45.253.17.219 中国贵州贵阳长城宽带 200 0.274s 0.005s 0.046s 0.000561s 6.495KB 6.495KB 11.306MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋城联通 联通 山西 116.136.135.120 中国内蒙古鄂尔多斯联通 200 0.27s 0.023s 0.048s 0.000600s 6.495KB 6.495KB 10.571MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig