x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:wuyi.zhanggui365.com    

时间 速度

检测时间:2022-05-14 09:45:39

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
175个点 8 41 4个独立IP 2个独立节点 有非200状态 0.552s 0.133s 0.182s 0.023s 文件不一致 文件不一致 42.159MB/s  
山东枣庄市联通 联通 山东 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 5.163s 5.016s 5.022s 0.000068s 10.961KB 10.961KB 157.412MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 4.057s 0.004s 0.168s 0.000940s 10.96KB 10.96KB 11.386MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 3.731s 0.031s 0.095s 0.007940s 10.96KB 10.96KB 1.348MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 3.058s 0.738s 1.223s 0.004039s 10.961KB 10.961KB 2.65MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 20.24.10.222 新加坡微软云 200 2.576s 0.681s 0.91s 0.688906s 166.075KB 166.075KB 241.071KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 20.24.10.222 新加坡微软云 200 2.155s 0.387s 0.623s 0.524445s 166.075KB 166.075KB 316.668KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市电信 电信 河北 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 2.066s 0.875s 1.01s 0.000811s 10.961KB 10.961KB 13.199MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通移动 移动 江苏 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 1.745s 1.454s 1.495s 0.000765s 10.96KB 10.96KB 13.991MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南临沧市移动 移动 云南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 1.662s 1.238s 1.301s 0.000800s 10.96KB 10.96KB 13.379MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 20.24.10.222 新加坡微软云 200 1.618s 0.202s 0.354s 0.526960s 166.075KB 166.075KB 315.157KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 20.24.10.222 新加坡微软云 200 1.464s 0.474s 0.579s 0.382641s 166.075KB 166.075KB 434.024KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市移动 移动 江苏 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 1.405s 0.007s 0.229s 0.008900s 10.961KB 10.961KB 1.203MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 20.212.163.92 新加坡微软云 200 1.21s 0.179s 0.246s 0.368523s 166.075KB 166.075KB 450.651KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 20.24.10.222 新加坡微软云 200 1.193s 0.653s 0.722s 0.139329s 166.075KB 166.075KB 1.164MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新加坡国外 国外 新加坡 20.24.10.222 新加坡微软云 200 1.181s 1.093s 1.095s 0.014877s 166.075KB 166.075KB 10.902MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山移动 移动 辽宁 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 1.015s 0.003s 0.054s 0.000760s 10.961KB 10.961KB 14.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市联通 联通 广东 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.995s 0.243s 0.396s 0.000740s 10.961KB 10.961KB 14.465MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东电信 电信 青海 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.967s 0.157s 0.493s 0.001300s 10.96KB 10.96KB 8.233MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 20.24.10.222 新加坡微软云 200 0.906s 0.051s 0.086s 0.445019s 166.075KB 166.075KB 373.187KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.781s 0.278s 0.347s 0.000780s 10.961KB 10.961KB 13.723MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市电信 电信 广西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.732s 0.095s 0.153s 0.001040s 10.961KB 10.961KB 10.292MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.72s 0.272s 0.343s 0.000920s 10.961KB 10.961KB 11.635MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.709s 0.057s 0.132s 0.000760s 10.961KB 10.961KB 14.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.686s 0.041s 0.124s 0.000760s 10.961KB 10.961KB 14.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 23.98.65.82 新加坡微软云 200 0.675s 0.072s 0.131s 0.129000s 166.075KB 166.075KB 1.257MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.65s 0.126s 0.216s 0.000700s 10.961KB 10.961KB 15.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 20.24.10.222 新加坡微软云 200 0.64s 0.061s 0.133s 0.145535s 166.075KB 166.075KB 1.114MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.634s 0.34s 0.372s 0.004920s 10.962KB 10.962KB 2.176MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.606s 0.152s 0.226s 0.000800s 10.96KB 10.96KB 13.379MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 20.24.10.222 新加坡微软云 200 0.602s 0.293s 0.331s 0.073704s 166.075KB 166.075KB 2.2MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.591s 0.067s 0.121s 0.000880s 10.962KB 10.962KB 12.165MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏未知移动 移动 江苏 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.575s 0.228s 0.281s 0.000798s 10.961KB 10.961KB 13.414MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌联通 联通 江西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.574s 0.082s 0.129s 0.000806s 10.962KB 10.962KB 13.282MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.567s 0.154s 0.23s 0.000800s 10.962KB 10.962KB 13.381MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.566s 0.211s 0.266s 0.001040s 10.961KB 10.961KB 10.292MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市电信 电信 广东 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.56s 0.028s 0.122s 0.001380s 10.962KB 10.962KB 7.757MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则地区移动 移动 西藏 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.555s 0.051s 0.144s 0.001164s 10.961KB 10.961KB 9.196MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.549s 0.152s 0.188s 0.000720s 10.96KB 10.96KB 14.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.548s 0.168s 0.205s 0.000798s 10.96KB 10.96KB 13.412MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.545s 0.085s 0.14s 0.000694s 10.96KB 10.96KB 15.422MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川泸州市移动 移动 四川 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.536s 0.195s 0.248s 0.000519s 10.961KB 10.961KB 20.624MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌移动 移动 海南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.535s 0.162s 0.217s 0.000680s 10.962KB 10.962KB 15.743MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市电信 电信 山东 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.528s 0.107s 0.164s 0.000680s 10.961KB 10.961KB 15.741MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州电信 电信 浙江 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.523s 0.151s 0.205s 0.000748s 10.961KB 10.961KB 14.31MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.518s 0.2s 0.246s 0.000740s 10.96KB 10.96KB 14.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.508s 0.156s 0.216s 0.000890s 10.961KB 10.961KB 12.027MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.501s 0.049s 0.112s 0.000787s 10.96KB 10.96KB 13.6MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.495s 0.066s 0.138s 0.002700s 10.961KB 10.961KB 3.964MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市联通 联通 四川 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.494s 0.03s 0.077s 0.000750s 10.962KB 10.962KB 14.273MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.493s 0.18s 0.231s 0.000049s 10.961KB 10.961KB 218.45MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 20.24.10.222 新加坡微软云 200 0.488s 0.017s 0.054s 0.113177s 166.075KB 166.075KB 1.433MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市联通 联通 内蒙古 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.471s 0.033s 0.065s 0.000760s 10.962KB 10.962KB 14.086MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春铁通 铁通 吉林 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.469s 0.08s 0.144s 0.000800s 10.962KB 10.962KB 13.381MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理州移动 移动 云南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.469s 0.021s 0.105s 0.000740s 10.961KB 10.961KB 14.465MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.458s 0.071s 0.104s 0.000764s 10.961KB 10.961KB 14.011MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.453s 0.038s 0.08s 0.000797s 10.962KB 10.962KB 13.432MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.449s 0.089s 0.147s 0.000760s 10.962KB 10.962KB 14.086MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.447s 0.122s 0.175s 0.000047s 10.96KB 10.96KB 227.725MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.446s 0.092s 0.151s 0.000041s 10.962KB 10.962KB 261.097MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.444s 0.132s 0.165s 0.000860s 10.96KB 10.96KB 12.445MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.441s 0.125s 0.176s 0.000749s 10.96KB 10.96KB 14.29MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海移动 移动 广东 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.439s 0.092s 0.139s 0.000040s 10.961KB 10.961KB 267.601MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城移动 移动 山西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.436s 0.053s 0.081s 0.000700s 10.961KB 10.961KB 15.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.436s 0.078s 0.131s 0.001540s 10.961KB 10.961KB 6.951MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市电信 电信 安徽 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.431s 0.043s 0.08s 0.000740s 10.961KB 10.961KB 14.465MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.428s 0.047s 0.108s 0.000850s 10.961KB 10.961KB 12.593MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.423s 0.012s 0.057s 0.000840s 10.961KB 10.961KB 12.743MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.42s 0.023s 0.062s 0.000812s 10.961KB 10.961KB 13.182MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北承德市电信 电信 河北 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.418s 0.072s 0.123s 0.000740s 10.962KB 10.962KB 14.466MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.418s 0.14s 0.165s 0.002080s 10.962KB 10.962KB 5.147MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.416s 0.016s 0.059s 0.000800s 10.96KB 10.96KB 13.379MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.414s 0.182s 0.214s 0.000045s 10.962KB 10.962KB 237.889MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.414s 0.087s 0.124s 0.000700s 10.961KB 10.961KB 15.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.407s 0.07s 0.115s 0.000820s 10.961KB 10.961KB 13.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.406s 0.021s 0.056s 0.000800s 10.961KB 10.961KB 13.38MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.399s 0.062s 0.099s 0.001340s 10.961KB 10.961KB 7.988MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.398s 0.03s 0.082s 0.000780s 10.961KB 10.961KB 13.723MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州移动 移动 广西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.389s 0.035s 0.09s 0.000700s 10.961KB 10.961KB 15.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.388s 0.104s 0.144s 0.000820s 10.962KB 10.962KB 13.055MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.385s 0.06s 0.103s 0.000522s 10.962KB 10.962KB 20.508MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.377s 0.022s 0.058s 0.000752s 10.962KB 10.962KB 14.235MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.376s 0.041s 0.119s 0.000058s 10.962KB 10.962KB 184.569MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.373s 0.022s 0.071s 0.000760s 10.961KB 10.961KB 14.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.363s 0.015s 0.057s 0.000840s 10.961KB 10.961KB 12.743MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.362s 0.063s 0.134s 0.000720s 10.96KB 10.96KB 14.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东清远联通 联通 广东 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.361s 0.023s 0.067s 0.000740s 10.96KB 10.96KB 14.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁移动 移动 广西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.36s 0.02s 0.067s 0.000740s 10.961KB 10.961KB 14.465MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州移动 移动 贵州 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.359s 0.033s 0.08s 0.000740s 10.961KB 10.961KB 14.465MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 20.24.10.222 新加坡微软云 200 0.358s 0s 0.038s 0.078038s 166.075KB 166.075KB 2.078MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市联通 联通 山东 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.352s 0.099s 0.128s 0.002320s 10.96KB 10.96KB 4.613MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 20.24.10.222 新加坡微软云 200 0.349s 0.005s 0.042s 0.074535s 166.075KB 166.075KB 2.176MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.346s 0.169s 0.189s 0.000799s 10.96KB 10.96KB 13.396MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.344s 0.077s 0.107s 0.000760s 10.961KB 10.961KB 14.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.34s 0.055s 0.084s 0.000840s 10.961KB 10.961KB 12.743MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.337s 0.018s 0.067s 0.000845s 10.961KB 10.961KB 12.668MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港移动 移动 广西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.335s 0.05s 0.092s 0.000506s 10.96KB 10.96KB 21.152MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.335s 0.078s 0.109s 0.000780s 10.961KB 10.961KB 13.723MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.333s 0.008s 0.036s 0.000750s 10.961KB 10.961KB 14.272MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州移动 移动 甘肃 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.333s 0.011s 0.04s 0.000780s 10.96KB 10.96KB 13.722MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.324s 0.006s 0.054s 0.000820s 10.961KB 10.961KB 13.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 20.24.10.222 新加坡微软云 200 0.321s 0.023s 0.032s 0.149029s 166.075KB 166.075KB 1.088MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.32s 0.057s 0.099s 0.000115s 10.961KB 10.961KB 93.079MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.319s 0.024s 0.068s 0.001020s 10.96KB 10.96KB 10.493MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广元市联通 联通 四川 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.312s 0.013s 0.061s 0.000820s 10.961KB 10.961KB 13.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.311s 0.039s 0.071s 0.001740s 10.962KB 10.962KB 6.152MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽芜湖市联通 联通 安徽 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.309s 0.029s 0.046s 0.000760s 10.961KB 10.961KB 14.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鸡西电信 电信 黑龙江 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.307s 0.011s 0.059s 0.000740s 10.962KB 10.962KB 14.466MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.306s 0.038s 0.076s 0.000052s 10.961KB 10.961KB 205.847MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.305s 0.033s 0.059s 0.000700s 10.961KB 10.961KB 15.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.299s 0.036s 0.076s 0.000066s 10.961KB 10.961KB 162.182MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯移动 移动 黑龙江 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.295s 0.034s 0.065s 0.000980s 10.961KB 10.961KB 10.922MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江鹤岗市移动 移动 黑龙江 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.294s 0.037s 0.068s 0.000720s 10.961KB 10.961KB 14.867MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.294s 0.007s 0.051s 0.000780s 10.962KB 10.962KB 13.724MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南电信 电信 陕西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.293s 0.029s 0.06s 0.000860s 10.958KB 10.958KB 12.443MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市联通 联通 陕西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.29s 0.025s 0.051s 0.000740s 10.962KB 10.962KB 14.466MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.289s 0.019s 0.054s 0.000920s 10.961KB 10.961KB 11.635MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.289s 0.056s 0.09s 0.000083s 10.961KB 10.961KB 128.964MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.288s 0.022s 0.052s 0.000046s 10.961KB 10.961KB 232.697MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.287s 0.01s 0.026s 0.000900s 10.96KB 10.96KB 11.892MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆北碚联通 联通 重庆 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.282s 0.009s 0.045s 0.000525s 10.961KB 10.961KB 20.389MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.28s 0.025s 0.057s 0.000700s 10.961KB 10.961KB 15.291MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽芜湖市移动 移动 安徽 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.277s 0.027s 0.058s 0.001180s 10.961KB 10.961KB 9.071MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.276s 0.037s 0.064s 0.000780s 10.961KB 10.961KB 13.723MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海联通 联通 上海 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.275s 0.013s 0.047s 0.000780s 10.961KB 10.961KB 13.723MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.275s 0.041s 0.065s 0.000820s 10.961KB 10.961KB 13.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.265s 0.026s 0.049s 0.000780s 10.961KB 10.961KB 13.723MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市联通 联通 山西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.262s 0.024s 0.053s 0.000720s 10.96KB 10.96KB 14.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.261s 0.009s 0.036s 0.000780s 10.962KB 10.962KB 13.724MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈移动 移动 湖北 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.258s 0.029s 0.057s 0.000720s 10.961KB 10.961KB 14.867MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州移动 移动 浙江 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.257s 0.023s 0.05s 0.000041s 10.961KB 10.961KB 261.074MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.257s 0.025s 0.051s 0.000720s 10.96KB 10.96KB 14.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.256s 0.001s 0.033s 0.000760s 10.961KB 10.961KB 14.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.255s 0.043s 0.066s 0.000097s 10.961KB 10.961KB 110.351MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.255s 0.019s 0.049s 0.000142s 10.961KB 10.961KB 75.381MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.254s 0.039s 0.061s 0.000760s 10.962KB 10.962KB 14.086MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.253s 0.02s 0.044s 0.000740s 10.96KB 10.96KB 14.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江丽水市移动 移动 浙江 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.253s 0.015s 0.047s 0.000058s 10.961KB 10.961KB 184.552MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.247s 0.054s 0.071s 0.000760s 10.961KB 10.961KB 14.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.247s 0.009s 0.04s 0.000084s 10.96KB 10.96KB 127.418MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市移动 移动 山西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.245s 0.03s 0.045s 0.000760s 10.96KB 10.96KB 14.083MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.241s 0.009s 0.032s 0.000880s 10.962KB 10.962KB 12.165MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.239s 0.028s 0.047s 0.000515s 10.96KB 10.96KB 20.783MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.238s 0.047s 0.064s 0.000800s 10.961KB 10.961KB 13.38MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.234s 0.051s 0.061s 0.000960s 10.962KB 10.962KB 11.151MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳移动 移动 河南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.234s 0.013s 0.035s 0.000740s 10.962KB 10.962KB 14.466MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市移动 移动 山东 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.233s 0.011s 0.032s 0.000780s 10.961KB 10.961KB 13.723MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.232s 0s 0.031s 0.000132s 10.96KB 10.96KB 81.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.231s 0.006s 0.038s 0.000081s 10.961KB 10.961KB 132.149MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.229s 0.009s 0.038s 0.000072s 10.961KB 10.961KB 148.667MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.226s 0.054s 0.067s 0.000800s 10.96KB 10.96KB 13.379MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市联通 联通 河南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.226s 0.019s 0.041s 0.000820s 10.96KB 10.96KB 13.053MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.221s 0.037s 0.056s 0.000064s 10.961KB 10.961KB 167.251MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.22s 0.031s 0.048s 0.000059s 10.961KB 10.961KB 181.424MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.215s 0.065s 0.072s 0.000094s 10.96KB 10.96KB 113.863MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.209s 0.029s 0.044s 0.000063s 10.962KB 10.962KB 169.921MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.208s 0.141s 0.146s 0.000126s 10.96KB 10.96KB 84.945MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.205s 0.008s 0.023s 0.000075s 10.961KB 10.961KB 142.721MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.204s 0.037s 0.055s 0.000085s 10.962KB 10.962KB 125.941MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.201s 0.001s 0.021s 0.000077s 10.959KB 10.959KB 138.989MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.199s 0.021s 0.055s 0.000760s 10.961KB 10.961KB 14.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.193s 0.026s 0.039s 0.000082s 10.961KB 10.961KB 130.537MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.191s 0.009s 0.027s 0.000053s 10.962KB 10.962KB 201.981MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.188s 0.015s 0.029s 0.000720s 10.96KB 10.96KB 14.865MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.182s 0.016s 0.026s 0.000740s 10.96KB 10.96KB 14.464MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.182s 0.021s 0.035s 0.000505s 10.961KB 10.961KB 21.196MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.175s 0.04s 0.049s 0.000152s 10.962KB 10.962KB 70.428MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京海淀区移动 移动 北京 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.172s 0.016s 0.023s 0.000097s 10.961KB 10.961KB 110.351MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.169s 0.009s 0.017s 0.000097s 10.96KB 10.96KB 110.341MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.168s 0.01s 0.021s 0.000055s 10.961KB 10.961KB 194.619MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.165s 0.017s 0.025s 0.000820s 10.961KB 10.961KB 13.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 203.107.62.206 中国广东深圳阿里云 200 0.07s 0.021s 0.026s 0.000067s 10.961KB 10.961KB 159.762MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头移动 移动 广东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig