x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.huainan.gov.cn    

时间 速度

检测时间:2021-09-13 10:43:10

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
179个点 10 38 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 0.313s 0.118s 0.196s 0.056s 16.86KB 16.86KB 544.443KB/s  
山东枣庄市联通 联通 山东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市移动 移动 湖北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市移动 移动 山东 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林白城市联通 联通 吉林 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆綦江电信 电信 重庆 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南邵阳市移动 移动 湖南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春教育网 教育网 吉林 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州移动 移动 江西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安移动 移动 四川 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市电信 电信 湖南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 5.433s 1.216s 3.896s 0.541439s 16.86KB 16.86KB 31.14KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 5.168s 5.005s 5.038s 0.094740s 16.86KB 16.86KB 177.964KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州移动 移动 福建 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 2.894s 2.803s 2.831s 0.029260s 16.86KB 16.86KB 576.225KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 2.019s 1.293s 1.663s 0.179083s 16.86KB 16.86KB 94.148KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳电信 电信 广东 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 1.661s 0.006s 1.193s 0.123400s 16.86KB 16.86KB 136.632KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
加拿大国外 国外 加拿大 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 1.436s 0.645s 0.908s 0.262552s 16.86KB 16.86KB 64.217KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.91s 0.002s 0.296s 0.299417s 16.86KB 16.86KB 56.311KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.82s 0.002s 0.274s 0.271982s 16.86KB 16.86KB 61.991KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市移动 移动 贵州 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.743s 0.436s 0.593s 0.093161s 16.86KB 16.86KB 180.981KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.634s 0.333s 0.433s 0.099192s 16.86KB 16.86KB 169.977KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.599s 0.018s 0.213s 0.191334s 16.86KB 16.86KB 88.12KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.578s 0.333s 0.414s 0.081704s 16.86KB 16.86KB 206.359KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.524s 0.175s 0.291s 0.108041s 16.86KB 16.86KB 156.055KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安移动 移动 内蒙古 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.506s 0.203s 0.306s 0.097801s 16.86KB 16.86KB 172.394KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆博尔塔拉州移动 移动 新疆 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.483s 0.065s 0.287s 0.100697s 16.86KB 16.86KB 167.436KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.474s 0.179s 0.272s 0.094979s 16.86KB 16.86KB 177.517KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市电信 电信 江苏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.471s 0.167s 0.262s 0.102059s 16.86KB 16.86KB 165.202KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西柳州市移动 移动 广西 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.422s 0.144s 0.278s 0.077181s 16.86KB 16.86KB 218.452KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州移动 移动 贵州 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.42s 0.06s 0.153s 0.171420s 16.86KB 16.86KB 98.357KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.391s 0.179s 0.249s 0.069727s 16.86KB 16.86KB 241.805KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.377s 0.155s 0.227s 0.069520s 16.86KB 16.86KB 242.525KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝移动 移动 西藏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.369s 0.082s 0.157s 0.097435s 16.86KB 16.86KB 173.042KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市电信 电信 内蒙古 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.337s 0.094s 0.172s 0.079020s 16.86KB 16.86KB 213.368KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.327s 0.098s 0.175s 0.074161s 16.86KB 16.86KB 227.348KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市移动 移动 山西 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.325s 0.119s 0.19s 0.078060s 16.86KB 16.86KB 215.992KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.316s 0.131s 0.193s 0.060655s 16.86KB 16.86KB 277.971KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.295s 0.095s 0.161s 0.065235s 16.86KB 16.86KB 258.456KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.294s 0.111s 0.171s 0.058701s 16.86KB 16.86KB 287.224KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏电信 电信 西藏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.271s 0.005s 0.093s 0.087120s 16.86KB 16.86KB 193.53KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆石河子市电信 电信 新疆 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.27s 0.032s 0.111s 0.076300s 16.86KB 16.86KB 220.974KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.269s 0.089s 0.147s 0.059919s 16.86KB 16.86KB 281.386KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南玉溪移动 移动 云南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.264s 0.038s 0.109s 0.072640s 16.86KB 16.86KB 232.108KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.261s 0.096s 0.15s 0.053340s 16.86KB 16.86KB 316.092KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.261s 0.118s 0.164s 0.046465s 16.86KB 16.86KB 362.861KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.26s 0.087s 0.145s 0.061394s 16.86KB 16.86KB 274.625KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特电信 电信 内蒙古 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.259s 0.072s 0.132s 0.064500s 16.86KB 16.86KB 261.401KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市联通 联通 辽宁 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.257s 0.102s 0.152s 0.054300s 16.86KB 16.86KB 310.504KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市移动 移动 黑龙江 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.245s 0.055s 0.112s 0.080600s 16.86KB 16.86KB 209.186KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏中卫市电信 电信 宁夏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.24s 0.08s 0.133s 0.052420s 16.86KB 16.86KB 321.64KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.234s 0.095s 0.141s 0.045188s 16.86KB 16.86KB 373.116KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.232s 0.002s 0.077s 0.075220s 16.86KB 16.86KB 224.147KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏石嘴山市移动 移动 宁夏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.217s 0.097s 0.136s 0.040600s 16.86KB 16.86KB 415.28KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾电信 电信 山西 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.212s 0.038s 0.094s 0.060440s 16.86KB 16.86KB 278.96KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.21s 0.072s 0.117s 0.045019s 16.86KB 16.86KB 374.516KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏移动 移动 西藏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.207s 0.022s 0.083s 0.060200s 16.86KB 16.86KB 280.072KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.206s 0.049s 0.101s 0.051445s 16.86KB 16.86KB 327.735KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.206s 0.093s 0.13s 0.036478s 16.86KB 16.86KB 462.206KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市电信 电信 甘肃 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.206s 0.002s 0.056s 0.055020s 16.86KB 16.86KB 306.44KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明联通 联通 云南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.204s 0.012s 0.075s 0.062019s 16.86KB 16.86KB 271.858KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.203s 0.047s 0.099s 0.050035s 16.86KB 16.86KB 336.971KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市移动 移动 甘肃 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.2s 0.028s 0.084s 0.056181s 16.86KB 16.86KB 300.108KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州移动 移动 海南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.196s 0.083s 0.12s 0.035555s 16.86KB 16.86KB 474.205KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚电信 电信 海南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.194s 0.067s 0.108s 0.040701s 16.86KB 16.86KB 414.249KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.19s 0.032s 0.076s 0.052381s 16.86KB 16.86KB 321.879KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南州电信 电信 贵州 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.19s 0.026s 0.078s 0.055540s 16.86KB 16.86KB 303.571KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市电信 电信 陕西 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.188s 0.054s 0.099s 0.043000s 16.86KB 16.86KB 392.101KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉市移动 移动 甘肃 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.185s 0.023s 0.076s 0.052460s 16.86KB 16.86KB 321.394KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.184s 0.054s 0.097s 0.042160s 16.86KB 16.86KB 399.913KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南东方电信 电信 海南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.18s 0.023s 0.071s 0.050140s 16.86KB 16.86KB 336.265KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市电信 电信 山西 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.179s 0.037s 0.083s 0.045220s 16.86KB 16.86KB 372.852KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建南平市联通 联通 福建 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.179s 0.051s 0.093s 0.041617s 16.86KB 16.86KB 405.131KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东揭阳移动 移动 广东 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.178s 0.051s 0.088s 0.042924s 16.86KB 16.86KB 392.795KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.177s 0.053s 0.088s 0.044433s 16.86KB 16.86KB 379.456KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.177s 0.018s 0.07s 0.051905s 16.86KB 16.86KB 324.831KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.176s 0.025s 0.067s 0.046401s 16.86KB 16.86KB 363.362KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.173s 0.002s 0.045s 0.061741s 16.86KB 16.86KB 273.082KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.173s 0.017s 0.067s 0.049202s 16.86KB 16.86KB 342.676KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市联通 联通 山西 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.169s 0.042s 0.079s 0.043101s 16.86KB 16.86KB 391.182KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.168s 0.072s 0.102s 0.029649s 16.86KB 16.86KB 568.665KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.167s 0.043s 0.084s 0.039917s 16.86KB 16.86KB 422.385KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南永州市电信 电信 湖南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.166s 0.048s 0.088s 0.038620s 16.86KB 16.86KB 436.57KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.165s 0.008s 0.06s 0.051381s 16.86KB 16.86KB 328.144KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.163s 0.066s 0.098s 0.030223s 16.86KB 16.86KB 557.865KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州移动 移动 福建 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.162s 0.041s 0.082s 0.037541s 16.86KB 16.86KB 449.118KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.161s 0.033s 0.075s 0.040960s 16.86KB 16.86KB 411.63KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃白银市电信 电信 甘肃 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.158s 0.031s 0.072s 0.043740s 16.86KB 16.86KB 385.468KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.157s 0.002s 0.05s 0.053760s 16.86KB 16.86KB 313.623KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.157s 0.016s 0.061s 0.044920s 16.86KB 16.86KB 375.342KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川绵阳市联通 联通 四川 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.156s 0.008s 0.056s 0.048796s 16.86KB 16.86KB 345.527KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁营口市移动 移动 辽宁 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.156s 0.029s 0.07s 0.041821s 16.86KB 16.86KB 403.155KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.155s 0.004s 0.054s 0.035959s 16.86KB 16.86KB 468.877KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.154s 0.032s 0.072s 0.039460s 16.86KB 16.86KB 427.277KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁移动 移动 青海 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.154s 0.034s 0.072s 0.039520s 16.86KB 16.86KB 426.628KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.154s 0.022s 0.055s 0.064750s 16.86KB 16.86KB 260.392KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.153s 0.026s 0.067s 0.043400s 16.86KB 16.86KB 388.487KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.152s 0.016s 0.061s 0.043801s 16.86KB 16.86KB 384.931KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市联通 联通 四川 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.152s 0.016s 0.06s 0.043161s 16.86KB 16.86KB 390.639KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东中山市电信 电信 广东 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.15s 0.047s 0.083s 0.032278s 16.86KB 16.86KB 522.348KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川南充市移动 移动 四川 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.146s 0.017s 0.059s 0.041520s 16.86KB 16.86KB 406.078KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州移动 移动 安徽 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.146s 0.047s 0.095s 0.034780s 16.86KB 16.86KB 484.771KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州联通 联通 海南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.145s 0.002s 0.05s 0.046240s 16.86KB 16.86KB 364.627KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳移动 移动 辽宁 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.144s 0.02s 0.059s 0.040220s 16.86KB 16.86KB 419.203KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市电信 电信 山东 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.144s 0.034s 0.069s 0.037181s 16.86KB 16.86KB 453.467KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.143s 0.046s 0.078s 0.031468s 16.86KB 16.86KB 535.794KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘西移动 移动 湖南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.142s 0.06s 0.087s 0.025701s 16.86KB 16.86KB 656.019KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.142s 0.004s 0.05s 0.043621s 16.86KB 16.86KB 386.519KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌联通 联通 江西 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.14s 0.033s 0.067s 0.034180s 16.86KB 16.86KB 493.281KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市电信 电信 山东 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.138s 0.034s 0.067s 0.033800s 16.86KB 16.86KB 498.827KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.138s 0.011s 0.053s 0.040078s 16.86KB 16.86KB 420.688KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市教育网 教育网 内蒙古 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.135s 0.002s 0.043s 0.043540s 16.86KB 16.86KB 387.238KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.132s 0.021s 0.057s 0.035420s 16.86KB 16.86KB 476.012KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊移动 移动 山东 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.131s 0.029s 0.062s 0.024260s 16.86KB 16.86KB 694.986KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.13s 0.053s 0.078s 0.024596s 16.86KB 16.86KB 685.492KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市联通 联通 福建 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.13s 0.026s 0.057s 0.037403s 16.86KB 16.86KB 450.775KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.13s 0.059s 0.083s 0.021680s 16.86KB 16.86KB 777.691KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市铁通 铁通 吉林 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.13s 0.002s 0.043s 0.041360s 16.86KB 16.86KB 407.649KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.13s 0.002s 0.032s 0.066061s 16.86KB 16.86KB 255.224KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.13s 0.011s 0.049s 0.036439s 16.86KB 16.86KB 462.701KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市其他 其他 广东 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.129s 0.057s 0.08s 0.022928s 16.86KB 16.86KB 735.361KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市铁通 铁通 河南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.128s 0.02s 0.066s 0.031400s 16.86KB 16.86KB 536.954KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.127s 0.051s 0.075s 0.024434s 16.86KB 16.86KB 690.036KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.126s 0.067s 0.085s 0.018321s 16.86KB 16.86KB 920.275KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津移动 移动 天津 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.122s 0.002s 0.037s 0.045961s 16.86KB 16.86KB 366.84KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.122s 0.025s 0.057s 0.031191s 16.86KB 16.86KB 540.552KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.12s 0.006s 0.042s 0.034292s 16.86KB 16.86KB 491.67KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.118s 0.002s 0.04s 0.037480s 16.86KB 16.86KB 449.849KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东移动 移动 青海 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.116s 0.002s 0.035s 0.038720s 16.86KB 16.86KB 435.443KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京联通 联通 北京 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.116s 0.02s 0.052s 0.030031s 16.86KB 16.86KB 561.432KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.116s 0.001s 0.037s 0.037800s 16.86KB 16.86KB 446.041KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.114s 0.012s 0.045s 0.033017s 16.86KB 16.86KB 510.657KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳电信 电信 辽宁 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.114s 0.002s 0.039s 0.035637s 16.86KB 16.86KB 473.114KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安联通 联通 陕西 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.112s 0.026s 0.049s 0.030101s 16.86KB 16.86KB 560.126KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.112s 0.009s 0.042s 0.032541s 16.86KB 16.86KB 518.126KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.111s 0.038s 0.062s 0.023622s 16.86KB 16.86KB 713.756KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市移动 移动 江西 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.11s 0.043s 0.065s 0.020536s 16.86KB 16.86KB 821.014KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.108s 0.018s 0.047s 0.029340s 16.86KB 16.86KB 574.654KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州联通 联通 广东 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.107s 0.013s 0.043s 0.030248s 16.86KB 16.86KB 557.404KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.107s 0.022s 0.05s 0.026740s 16.86KB 16.86KB 630.529KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.106s 0.002s 0.034s 0.031520s 16.86KB 16.86KB 534.91KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.102s 0.028s 0.059s 0.019920s 16.86KB 16.86KB 846.403KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.102s 0.025s 0.05s 0.024463s 16.86KB 16.86KB 689.218KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.099s 0.016s 0.043s 0.026512s 16.86KB 16.86KB 635.952KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.098s 0.027s 0.049s 0.022660s 16.86KB 16.86KB 744.058KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.096s 0.035s 0.054s 0.018803s 16.86KB 16.86KB 896.684KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市移动 移动 河南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.092s 0.025s 0.047s 0.020310s 16.86KB 16.86KB 830.15KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘移动 移动 河南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.091s 0.025s 0.045s 0.021160s 16.86KB 16.86KB 796.803KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.09s 0.01s 0.033s 0.027016s 16.86KB 16.86KB 624.088KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.09s 0.002s 0.02s 0.001240s 16.86KB 16.86KB 13.278MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛移动 移动 陕西 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.088s 0.01s 0.035s 0.023920s 16.86KB 16.86KB 704.864KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸移动 移动 河北 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.087s 0.013s 0.037s 0.023480s 16.86KB 16.86KB 718.073KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京联通 联通 北京 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.084s 0.01s 0.033s 0.022753s 16.86KB 16.86KB 741.017KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.081s 0.03s 0.041s 0.023680s 16.86KB 16.86KB 712.008KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市移动 移动 浙江 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.078s 0.019s 0.037s 0.020016s 16.86KB 16.86KB 842.344KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.078s 0.001s 0.026s 0.024463s 16.86KB 16.86KB 689.218KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.073s 0.008s 0.028s 0.019999s 16.86KB 16.86KB 843.06KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江绍兴市联通 联通 浙江 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.068s 0.007s 0.027s 0.018827s 16.86KB 16.86KB 895.541KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海浦东联通 联通 上海 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.068s 0.008s 0.027s 0.018806s 16.86KB 16.86KB 896.541KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.068s 0.002s 0.023s 0.021800s 16.86KB 16.86KB 773.411KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.068s 0.01s 0.029s 0.017100s 16.86KB 16.86KB 985.985KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海松江移动 移动 上海 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.064s 0.002s 0.022s 0.019027s 16.86KB 16.86KB 886.128KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市电信 电信 江苏 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.056s 0.013s 0.026s 0.013348s 16.86KB 16.86KB 1.234MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.049s 0.02s 0.029s 0.008409s 16.86KB 16.86KB 1.958MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 112.30.210.59 中国安徽合肥移动 200 0.035s 0.013s 0.019s 0.007180s 16.86KB 16.86KB 2.293MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig